OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA LIBEREC
PROVOZNÍ DOBA
PO - PÁ 8.00 - 16.00

Společná cesta k podnikavosti na školách | Wspólna droga na rzecz przedsiębiorczości w szkołach

thumb

Projekt se zaměřuje na podnikavost jako klíčovou kompetenci pro trh práce v Čechách i Polsku.

Klíčové aktivity projektu si kladou za cíl implementovat podnikavost do vzdělávacích plánů škol i mezipředmětových vazeb, naučit pedagogy metodicky tuto kompetenci rozvíjet, aby se stala nedílnou součástí přípravy budoucích absolventů škol pro trh práce. Česko-polská spolupráce přinese i různý pohled školských systémů na tuto kompetenci.

Projekt plánuje podpořit 900 osob – 450 žáků středních škol (SŠ) a 450 žáků SŠ na polské straně Euroregionu Nisa.

Hlavním cílem projektu je zlepšení situace mladých lidí, kteří dokončí studium na SŠ a chystají se vstoupit na trh práce. Žáci na obou stranách hranice budou mít možnost vytvořit fiktivní firmu / školní minipodnik. Naučí se procesní řízení výroby i služeb a fungování firmy se všemi aspekty – od nápadu k výrobku/službě. Při společném fungování stejně nebo podobně zaměřených FIRMIČEK v obou částech ERN budou mít žáci možnost navázat spolupráci – zahraniční obchod. Budou tím nuceni ke komunikaci v jiném jazyce, spolupráci s firmou na druhé straně hranice. Při následných společných seminářích – Teoretická část vzdělávacího programu pro pedagogy a Praktické části vzdělávacího programu pro žáky – dojde ke zvýšení informačního povědomí o regionálním trhu práce a současně o podmínkách trhu práce na druhé straně hranice.

Klíčové aktivity projektu:

0 – příprava projektu

1 – řízení projektu a obecné výdaje

2 – propagační a informační činnost

3 – společná metodická a evaluační setkávání expertního týmu

4 – teoretická část vzdělávacího programu pro pedagogy

5 – praktická část vzdělávacího programu pro žáky

6 – rating firmiček

7 – učebnice podnikavost nezná hranic

8 – společná závěrečná konference

Projekt je financovaný z prostředků EU.


Projekt ukierunkowany jest na przedsiębiorczość jako kluczową kompetencję dla rynku pracy w Czechach i w Polsce.

Działania kluczowe projektu kładą sobie za cel implementowanie przedsiębiorczości do szkolnych planów nauczania szkół i powiązań międzyprzedmiotowych, nauczenie nauczycieli metodycznego rozwijania tej kompetencji, tak, aby stała się integralną częścią przygotowania przyszłych absolwentów szkół do wejścia na rynek pracy. Współpraca czesko – polska przyniesie też różne spojrzenie systemów nauczania na tę kompetencję.

Projekt planuje wsparcie 900 osób – 450 uczniów szkół średnich (SzŚ) po czeskiej stronie i 450 uczniów SzŚ po polskiej stronie Euroregionu Nysa.

Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji młodych ludzi, którzy po zakończeniu nauki w SzŚ przygotowują się do wejścia na rynek pracy. Uczniowie po obu stronach granicy będą mieli możliwość stworzenia fikcyjnej firmy / szkolnego miniprzedsiębiorstwa. Nauczą się procesów zarządzania produkcją i usługami oraz funkcjonowania firmy we wszystkich aspektach – od pomysłu do produktu / usługi. Podczas wspólnego działania FIREMEK o takim samym bądź podobnym ukierunkowaniu w obu częściach ERN, uczniowie będą mieli możliwość nawiązać współpracę – handel zagraniczny. Poprzez to będą zmuszeniu do porozumiewania się w języku obcym oraz do współpracy z firmą po drugiej stronie granicy. Podczas wspólnych seminariów – Teoretycznej części programu nauczania dla nauczycieli oraz Praktycznej części programu nauczania na uczniów – dojdzie do zwiększenia świadomości o regionalnym rynku pracy u jednocześnie o warunkach na rynku pracy po drugiej stronie granicy.

Działania kluczowe projektu:

0 – przygotowanie projektu

1 – zarządzanie projektem i wydatki ogólne

2 – działania promocyjne i informacyjne

3 – wspólne spotkania metodyczne i ewaluacyjne zespołu eksperckiego

4 – teoretyczna część programu nauczania dla nauczycieli

5 – praktyczna część programu nauczania dla uczniów

6 – rating firemek

7 – podręcznik przedsiębiorczość nie zna granic

8 – wspólna konferencja końcowa

Dany projekt finansowany jest ze środków UE.


Leták ke stažení zde/ Pobierz ulotkę tutaj: leták


Kde nás najdete?

kde
Mrštíkova 399/2a
460 07 Liberec (Areál Werk)
GPS 50.762662,15.051439

Kontakty

contact
+420 485 100 148
INFO@OHKLIBEREC.CZ
ID dat. schr.: ppeachf
IČ: 48289027
DIČ: CZ48289027

Podrobné kontakty