OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA LIBEREC
PROVOZNÍ DOBA
PO - PÁ 8.00 - 16.00

Společná cesta k podnikavosti na školách | Wspólna droga na rzecz przedsiębiorczości w szkołach

thumb

Projekt se zaměřuje na podnikavost jako klíčovou kompetenci pro trh práce v Čechách i Polsku.

Klíčové aktivity projektu si kladou za cíl implementovat podnikavost do vzdělávacích plánů škol i mezipředmětových vazeb, naučit pedagogy metodicky tuto kompetenci rozvíjet, aby se stala nedílnou součástí přípravy budoucích absolventů škol pro trh práce. Česko-polská spolupráce přinese i různý pohled školských systémů na tuto kompetenci.

Projekt plánuje podpořit 900 osob – 450 žáků středních škol (SŠ) a 450 žáků SŠ na polské straně Euroregionu Nisa.

Hlavním cílem projektu je zlepšení situace mladých lidí, kteří dokončí studium na SŠ a chystají se vstoupit na trh práce. Žáci na obou stranách hranice budou mít možnost vytvořit fiktivní firmu / školní minipodnik. Naučí se procesní řízení výroby i služeb a fungování firmy se všemi aspekty – od nápadu k výrobku/službě. Při společném fungování stejně nebo podobně zaměřených FIRMIČEK v obou částech ERN budou mít žáci možnost navázat spolupráci – zahraniční obchod. Budou tím nuceni ke komunikaci v jiném jazyce, spolupráci s firmou na druhé straně hranice. Při následných společných seminářích – Teoretická část vzdělávacího programu pro pedagogy a Praktické části vzdělávacího programu pro žáky – dojde ke zvýšení informačního povědomí o regionálním trhu práce a současně o podmínkách trhu práce na druhé straně hranice.

Klíčové aktivity projektu:

0 – příprava projektu

1 – řízení projektu a obecné výdaje

2 – propagační a informační činnost

3 – společná metodická a evaluační setkávání expertního týmu

4 – teoretická část vzdělávacího programu pro pedagogy

5 – praktická část vzdělávacího programu pro žáky

6 – rating firmiček

7 – učebnice podnikavost nezná hranic

8 – společná závěrečná konference

Projekt je financovaný z prostředků EU.


Projekt ukierunkowany jest na przedsiębiorczość jako kluczową kompetencję dla rynku pracy w Czechach i w Polsce.

Działania kluczowe projektu kładą sobie za cel implementowanie przedsiębiorczości do szkolnych planów nauczania szkół i powiązań międzyprzedmiotowych, nauczenie nauczycieli metodycznego rozwijania tej kompetencji, tak, aby stała się integralną częścią przygotowania przyszłych absolwentów szkół do wejścia na rynek pracy. Współpraca czesko – polska przyniesie też różne spojrzenie systemów nauczania na tę kompetencję.

Projekt planuje wsparcie 900 osób – 450 uczniów szkół średnich (SzŚ) po czeskiej stronie i 450 uczniów SzŚ po polskiej stronie Euroregionu Nysa.

Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji młodych ludzi, którzy po zakończeniu nauki w SzŚ przygotowują się do wejścia na rynek pracy. Uczniowie po obu stronach granicy będą mieli możliwość stworzenia fikcyjnej firmy / szkolnego miniprzedsiębiorstwa. Nauczą się procesów zarządzania produkcją i usługami oraz funkcjonowania firmy we wszystkich aspektach – od pomysłu do produktu / usługi. Podczas wspólnego działania FIREMEK o takim samym bądź podobnym ukierunkowaniu w obu częściach ERN, uczniowie będą mieli możliwość nawiązać współpracę – handel zagraniczny. Poprzez to będą zmuszeniu do porozumiewania się w języku obcym oraz do współpracy z firmą po drugiej stronie granicy. Podczas wspólnych seminariów – Teoretycznej części programu nauczania dla nauczycieli oraz Praktycznej części programu nauczania na uczniów – dojdzie do zwiększenia świadomości o regionalnym rynku pracy u jednocześnie o warunkach na rynku pracy po drugiej stronie granicy.

Działania kluczowe projektu:

0 – przygotowanie projektu

1 – zarządzanie projektem i wydatki ogólne

2 – działania promocyjne i informacyjne

3 – wspólne spotkania metodyczne i ewaluacyjne zespołu eksperckiego

4 – teoretyczna część programu nauczania dla nauczycieli

5 – praktyczna część programu nauczania dla uczniów

6 – rating firemek

7 – podręcznik przedsiębiorczość nie zna granic

8 – wspólna konferencja końcowa

Dany projekt finansowany jest ze środków UE.


Leták ke stažení zde/ Pobierz ulotkę tutaj: leták


Kde nás najdete?

kde
Mrštíkova 399/2a
460 07 Liberec (Areál Werk)
GPS 50.762662,15.051439

Kontakty

contact
+420 485 100 148
INFO@OHKLIBEREC.CZ
ID dat. schr.: ppeachf
IČ: 48289027
DIČ: CZ48289027

Podrobné kontakty

Pokračováním užívání této stránky souhlasíte s použitím cookies. Více informací.

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít